See PRO edition

 

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

 

1.หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการ AGM 2562  
   Criteria to propose agenda and nominate candidate AGM 2019

 

2.แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม   
   Form of Agenda Proposal

 

3.แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบริษัท  
   Form of Director Nomination